800100715011 Etkileşen Çift Yıldızların Yapısı | Ulusal Kredi: (3,0,0) 3 | AKTS: 3

Çift yıldızların orijini. Yörüngeler; gerçek yörünge, izdüşüm yörünge; yörünge elemanları. Tutulma koşulu ve tutulma türleri. İkili sistemin kütle ve ışık merkezleri. Fotometrik ve tayfsal özellikler. Roche modeli; çember ve eliptik yörüngeler için Roche modeli, eşzamanlı ve farklı dönme/dolanma dönemli çiftlerde Roche modeli. Yarıçaplar için maksimum değerler ve kritik yörünge dönemleri. Yakınlık etkileri; geometrik bozulma, kenar kararması, çekim kararması ve yansıma etkisi. Yığılma diskleri. Küme elemanı olan çift yıldız sistemleri.


800100805020 Etkileşen Çift Yıldızların Evrimi | Ulusal Kredi: (3,0,0) 3 | AKTS: 3

Yıldız evriminin ana hatları, Yörünge açısal momentumu, Kütle aktarımı ve Yörünge Evrimi, Düşük ve Orta Kütleli Çift Yıldızlarda Evrim, Büyük Kütleli Yakın Çiftlerin Evrimi, Çift Yıldız Evriminde Ortak Zarfların etkisi, Yakın Çift Yıldız Evriminin Son Aşamaları, Çift Yıldızlar İçin Evrim Modelleri.


800100715031 Etkileşen Çift Yıldızların Dönem Sorunları | Ulusal Kredi: (3,0,0) 3 | AKTS: 4

Etkileşen çift yıldızların bileşenlerinin ve yörüngelerinin kararlılığı, çift yıldızların dönem değişimine etki eden olaylar, tek düze dönem değişimleri (kütle aktarımı, kütle kaybı), çevrimsel dönem değişimleri (üçüncü cisim, eksen dönmesi, manyetik aktivite), O-C diyagramları ve analizi, dönem değişimleri üzerine uygulamalar.


800100715041 Işık Eğrisi Analiz Yöntemleri | Ulusal Kredi: (3,0,0) 3 | AKTS: 3

Tarihçe. Geometrik ve ışımasal parametrelerin ışık eğrisine etkisi. Işık eğrisinde “üçüncü ışık” katkısı ve arındırılması. Normalize ışık eğrisi. Küresel model (RM yöntemi). Eski yöntemler; Kitamura, Kopal. Modern yöntemler; EBOP, WINK, LIGHT2, Binary Maker. Wilson-Devinney yöntemi; DC ve LC program parçaları, model parametreleri, çözümün geçerlilik sınırları, ışık eğrilerinin ve/veya ışık eğrisi ile dikine hız eğrisinin eşzamanlı analizi, lekelerin modellenmesi.


800100805050 Yıldızların Fotometrisi | Ulusal Kredi: (3,0,0) 3 | AKTS: 5

Tayf türüne göre enerji dağılımı. Fotometrik sistemin belirleyici parametreleri. Fotometrik bandların özellikleri. Geniş, orta ve dar band sistemler. Renk ve kızıllaşma. Işık ölçümü parametreleri ile temel yıldız parametreleri arasındaki ilişkiler. Yıldızlararası maddenin ve yer atmosferinin etkisi. “Mutlak” ve “fark” fotometrisi. Mukayese ve denet seçimi. Dönüşümler; sistemler arası ve standart sisteme. Birincil standart yıldızlar. Ölçümler ve indirgemeler; Güneş merkezli düzeltme, minimum hesabı, ışık eğrisinin elde edilmesi.


800100715061 Özel Yıldızlar | Ulusal Kredi: (3,0,0) 3 | AKTS: 4

Güneş ve yıldızlar, en sönük (ve en soğuk) yıldızlar, en soğuk yıldızların devamı, en sıcak yıldızlar, en parlak yıldızlar, en büyük yıldızlar, en küçük yıldızlar, en genç ve yaşlı yıldızlar, en ilginç yıldızlar, kahverengi cüceler.


800100715070 Değişen Yıldızların Fotometrik Özellikleri | Ulusal Kredi: (3,0,0) 3 | AKTS: 4

Değişen yıldızlar hakkında kısa tarihçe, adlandırılmaları, sınıflandırılmaları, GCVS alt türlerine dayalı modern sınıflama. Değişen yıldızların fotometrik ışık eğrilerinde izlenen karakteristik özellikler. Püsküren değişenler. Zonklayan değişenler ve basit zonklama kuramı. Uzaklık göstergesi cisimleri. Dönen değişenler. Kimyasal anormallik ve manyetik etkinlik kaynaklı homojen olmayan yüzey parlaklık dağılımı ve doğurduğu fotometrik sonuçlar. Kataklizmik değişenler. Örten değişenler. X-ışın değişenleri.


800100805080 Tayfsal Analiz | Ulusal Kredi: (3,0,0) 3 | AKTS: 4

Yıldızlarda ışınımın taşınması ve model atmosferler, küçük ölçekli süreçler ve istatistiksel denge, çizgi profilleri, çizgi oluşumu, yıldız tayfları, iyonize bulutlar, soğuk yıldızlararası ortamın tayfı, maserler, rüzgar ve yıldızları çevreleyen kabuklar, çok sıcak ince gazlar ve korona.


800100715090 Yıldızların Tayfsal Özellikleri | Ulusal Kredi: (3,0,0) 3 | AKTS: 4

Yıldızların doğası, atom ve tayf, tayfsal sınıflama, M türü yıldızlar, K türü yıldızlar, Güneş ve G türü yıldızlar, F türü yıldızlar, A türü yıldızlar, B türü yıldızlar, O türü yıldızlar, Diğer sınıflar, H-R diyagramı.


800100715101 Soğuk Yıldızların Üst Atmosferleri | Ulusal Kredi: (3,0,0) 3 | AKTS: 4

Bir soğuk yıldız olarak Güneş. Kromosfer, geçiş bölgesi ve koronanın genel özellikleri. Üst atmosfer katmanlarını ısıtan mekanizmalar. Soğuk yıldızların üst atmosfer katmanlarındaki plazmanın manyetik alan ile etkileşmesi ve sonuçları. Manyetik dinamo modeli. Manyetik etkinlik ve manyetik çevrim olgusu, bunların gözlemsel belirteçleri.


800100805111 Tayfsal Çift Yıldızlar | Ulusal Kredi: (3,0,0) 3 | AKTS: 3

Çift yıldızların tayfsal gözlem teknikleri, bileşen yıldızların tayf çizgilerinin ayrımı, çapraz korelasyon tekniği (cross-corelation), genişleme fonksiyonu teknikleri, tek ve çift çizgili tayfsal çift yıldızlar, dikine hız ölçümü ve analizi, yörünge parametrelerinin belirlenmesi.


800100805121 Yıldızların Kimyasal Bolluk Analizi | Ulusal Kredi: (3,0,0) 3 | AKTS: 5

Çizgi tanısı, tayfı etkileyen süreçler, eşdeğer genişlik ölçümü, atmosfer parametrelerinin belirlenmesi, model atmosfer tekniği, kimyasal bolluk analizi, yapay tayf oluşumu ve dönme hızının hesabı.


800100715130 Astronomide Görüntü İşleme I | Ulusal Kredi: (3,0,0) 3 | AKTS: 4

CCD’ler ve CCD Görüntüleri. Çip Boyutu ve Görünür Gökyüzü Alanı, Piksel Boyutu ve Ayırmagücü, Tayfsal Duyarlılık, FITS Görüntü Dosyaları, Görüntü Kalibrasyonu, IRAF (Image Reduction and Analysis Facility) İle Görüntü İndirgemesi, Açıklık Fotometrisi ve Ham Parlaklıkların Standart Sisteme Dönüşümü, Kalabalık Alan Fotometrisi. Astrometri.


800100715141 Astronomide Görüntü İşleme II | Ulusal Kredi: (3,0,0) 3 | AKTS: 4

Tayfsal CCD görüntüleri. Prism, Grating ve Fiber CCD Tayfları. EŞEL ve YARIK Tayfları. CCD Görüntülerinin IRAF Programı Kullanılarak Ön İndirgesinin Yapılması. CCD Görüntülerinden Tayfın elde edilmesi. Görüntü Kalibrasyonu (Dalgaboyu, Akı ve Nornalizasyon). IRAF ile Dikine Hız Ölçümü.


800100715151 Astronomide Veritabanları | Ulusal Kredi: (3,0,0) 3 | AKTS: 4

DSS (Elektronik Gökyüzü Görüntüleri) Veritabanı. ADS (Astronomik Veri Merkezi) Veritabanı. GCVS (Değişen Yıldızlar Genel Kataloğu). CDS (Astronomik Veri Merkezi). SIMBAD (Astronomi Veritabanı). Astrometrik Veri Katalogları. Fotometrik Veritabanları. Tayfsal Veri Katalogları. Katalog İsimleri Veritabanları. Yıldız Olmayan Cisimler Katalogları. Radyo ve Uzak-Kırmızıöte Veri Katalogları. Yüksek Enerji Veri Katalogları. Diğer Kataloglar.


800100715161 Yıldız Parametreleri Arasındaki Bağıntılar | Ulusal Kredi: (3,0,0) 3 | AKTS: 4

Yıldızların temel parametreleri. Yıldızların kütlesi, sıcaklığı, yarıçapı, uzaklığı, salt parlaklığı, yoğunluğu, yüzey çekim ivmesi ve yaşı. Bu parametreler arasında bulunan kuramsal ve deneysel bağıntılar. Bu bağıntılarda nasıl yararlanır ve nasıl yorumlarız.


800100805171 İç Yapı Modelleri | Ulusal Kredi: (3,0,0) 3 | AKTS: 3

Temel Denklemler, politroplar, homojen yıldız modelleri, standard model, tekdüze enerji kaynağı modeli, nokta-kaynak (Cowling) modeli, U-V düzlemindeki basit modeller, tümüyle konvektif yıldızlar, kimyasal olarak homojen olmayan modeller.


800100805201 Astrokimya I | Ulusal Kredi: (3,0,0) 3 | AKTS: 4

Sistemler, termodinamiğin yasaları, hal değişkenleri ve hal fonksiyonları, kısmi molal büyüklükler, faz dengesi, kimyasal denge, faz kuralı, homojen ve heterojen karışımlar, kimyasal termodinamik, elektrokimyasal hücreler, yakıt hücreleri, kimyasal kinetik, reaksiyon mekanizması, reaksiyon hızı kuramları, kataliz, aktivasyon enerjisi, zincir reaksiyonları.


800100805211 Astrokimya II | Ulusal Kredi: (3,0,0) 3 | AKTS: 4

Klasik fizik, kuantum fiziği, göreli fizik, kuantum kimyası, partikül dalgaları, kuantum kimyasının varsayımları, tam çözülebilir problemler, orbital ve spin açısal momentumları, çok elektronlu atomlar ve moleküller, atomik ve moleküler spektroskopi, istatistik fizik, istatistik termodinamik, atomik ve moleküler astronomi.


800100805221 Yüksek Enerji Astrofiziği | Ulusal Kredi: (3,0,0) 3 | AKTS: 5

Tarihçe; yüksek enerjili parçacıkların/kozmik ışınların özellikleri ve madde ile etkileşimleri; temel ışınım mekanizmaları, X ve gama ışınları; yüksek enerji dedektörleri; yüksek enerjide ışınım yapan cisimler; yıldız ve yıldız koronaları, süpernova, pulsar, galaksi ve galaksi kümeleri, kuasarlar ve X-ışın çiftlerinden yayılan yüksek enerjili fotonlar.


800100805231 X-Işın Astronomisi | Ulusal Kredi: (3,0,0) 3 | AKTS: 5

Tarihçe; X-ışın uyduları ve dedektör türleri; X-ışın çiftleri; yoğun cisimler (NS ve BH); birikimle zorlanmış çökme; X-ışın pulsarları; Eddington limiti; X-ışın verisinin tayfsal ve zaman analizi; renk-renk diyagramları; düşük frekans ve kHz QPO’lar; X-ışın tayflarının modellenmesi – Hera; RXTE uydusu veri örnekleri.

 


800100715241 Astronomide Güncel Hesaplama Teknikleri | Ulusal Kredi: (3,0,0) 3 | AKTS: 4

Giriş: IDL nedir? Kısa tarihçe, özellikleri ve diğer programlama dilleriyle karşılaştırılması; veri girişi, türleri, yazdırılması; bir kodun derlenmesi ve çalıştırılması; basit grafik çizimleri; diziler, değişkenler ve yapıları; döngü parametreleri,; karmaşık dizi işlemleri; fonkisyonlar ve prosedürlerin tanımlanması; 3-boyutlu ve eş-yükselti grafikleri ile grafik çıktı türleri; gökbilim uygulamaları.


800100715251 Ötegezegenler | Ulusal Kredi: (3,0,0) 3 | AKTS: 4

Gezegen sistemleri; ötegezegenler; ötegezegen arama teknikleri; ötegezegenlerin özellikleri; gezegenlerin oluşumu; gezegen-öncesi diskler; dev gezegenler; karasal gezegenler; kahverengi cüceler; Süper Dünya’lar; gezegenlerin dinamiği; yaşam bölgesi; akıllı yaşam araştırmaları.


800100805261 Astrosismoloji | Ulusal Kredi: (3,0,0) 3 | AKTS: 4

Salınımların (osilasyonların) fiziği, hidrodinamik denge denklemi, basınç ve çekim modları, yıldızlarda zonklama olgusu, HR diyagramının çeşitli bölgelerinde zonklama mekanizmaları, astrosismolojide gözlem teknikleri, frekans analizi, spektral örtüşme (aliasing), mod ve dönem belirleme, heliosismoloji.