Astronomi ve Uzay Bilimleri


-Genel Bilgi
-Ulaşım/İletişim
-Çalışanlar
-Lisans Programı
-Lisansüstü Programı
-Yayınlar
-Ders Programı
-Akademik Takvim
-Sınav Tarihleri
-Bölüm Kütüphanesi
-Mezunlar
-Haberler
-Resimler
-Linkler


 
 

Haberler

XVI. Ulusal Astronomi Kongresi ile ?lgili Önemli Duyuru
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi'nde 8-12 Eylül 2008 tarihleri aras?nda XVI. Ulusal Astronomi Kongresi düzenlenmesi nedeniyle tüm bölüm ö?retim üyeleri ve görevlileri bu tarihler aras?nda Çanakkale'de bulunacaklard?r. Bu nedenle ders kay?t yenileme forumlar?n 15 Eylül 2008'den sonra teslim edilmesi gerekmektedir, tüm ö?rencilere önemle duyurulur...

Okul Ziyaretleri
TÜB?TAK etkinli?i kapsam?nda rasathanemize okul ziyaretleri ba?lad?. Etkinlik ile ilgili bilgi ve randevu almak için t?klay?n?z...

2006 y?l? IV. Dönem Gözlem Zaman? Tahsisleri
2006 y?l? IV. Dönem (1 Ekim - 31 Aral?k) gözlem projeleri için zaman tahsisleri yap?lm??t?r. Gözlem zaman? tahsislerini görmek için t?klay?n?z...

2006 Y?l? IV. Dönem Proje Ba?vurular?
2006 y?l? IV. Dönem (1 Ekim - 31 Aral?k) gözlem projeleri için ba?vurular 7 - 21 Eylül tarihleri aras?nda kabul edilecektir. Son ba?vuru tarihi 21 Eylül 2006 saat 17:00 'dir. Ba?vuru için t?klay?n...

Yrd. Doc. Dr. Zekeriya Muyesseroglu'nu Kaybettik
De?erli Hocam?z, Meslekta??m?z ve de A?abeyimiz Yrd. Doç. Dr. Zekeriya Müyessero?lu 'nu genç ya?ta yitirmenin ac?s? içindeyiz.
Hocam?za rahmet, Ailesi, tüm astronomi camias?na ve sevenlerine ba?sa?l??? ve sab?r dileriz.

2006 - Yaz Y?ld?z Partisi
Ankara Üniversitesi Rasathanesi ve Astronomi Ara?t?rma Toplulu?u (ASART) organizasyonuyla 11-12 A?ustos 2006 tarihlerinde düzenlenen "Yaz Y?ld?z Partisi" yo?un bir kat?l?mla gerçekle?ti. ?ki gün süresince 2000'ne yak?n ki?inin ziyaret etti?i Rasathane'de, gelen konuklara teleskoplarla ile Ay ve Jupiter gözlemleri yan?s?ra ç?plak gözle meteor ya?muru izletildi. Etkinlik ile ilgili bilgi ve resimleri görmek için t?klay?n?z...

11 - 12 A?ustos 2006 - Yaz Y?ld?z Partisi
Ankara Üniversitesi Rasathanesi ve Astronomi Ara?t?rma Toplulu?u (ASART) organizasyonuyla 11-12 A?ustos 2006 tarihlerinde "Yaz Y?ld?z Partisi" ho? bir gök olay? olan "Perseid Meteor Ya?muru" alt?nda Rasathanemizde bir dizi etkinlikle gerçekle?tirilecektir. Ayr?nt?lar ve etkinlik program? için t?klay?n?z...

29 Mart 2006 Tam Güne? Tutulmas? ve Astronomi ?enli?i
Tam Güne? Tutulmas?, bir insan?n hayat?nda nadiren kar??la?abilece?i muhte?em do?a olaylar?ndan biridir. 29 Mart 2006'da gerçekle?ecek olan Tam Güne? Tutulmas?, Ankara Üniversitesi Gözlemevi ile ASART'?n organizasyonunda ve OPTRON?K 'in deste?iyle Üniversitemiz Manavgat-ÖRSEM (Antalya) tesislerinde 27-29 Mart tarihleri süresince düzenlenecek olan Astronomi ?enli?i ile siz merakl?lar?na izlettirilecektir. Ülkemizden izlenebilecek bir sonraki Tam Güne? Tutulmas? 30 Nisan 2060'da gerçekle?ecektir. Gün ortas? geceyi ya?amak, gezegenleri (Merkür, Venüs ve Mars) görmek, tak?m y?ld?zlar? (Avc?, Ku?u, Çalg?) izlemek ve Güne?'in gizli s?n?rlar?n? ve rüzgar?n? (y?ld?z rüzgar?) farkedebilmek için 54 y?l beklemeyin! 29 Mart son f?rsat?n?z, bize kat?l?n! Ayr?nt?l? bilgi için t?klay?n?z...

Gözlemevinde Halk Günü Etkinlikleri
Gözlemevi, her ay?n ikinci Cumartesi ak?am? Halk Günü Etkinli?i düzenlemektedir. Etkinlikler kapsam?nda Gözlemevi tüm ziyaretçilere aç?k olup amatör gökbilimcilere gökyüzü ziyafeti ya?atacakt?r. Ayr?nt?l? bilgi için t?klay?n?z...

29 Mart 2006 Tam Güne? Tutulmas?
27-29 Mart 2006 tarihlerinde Üniversitemizin Manavgat-ÖRSEM tesislerinde düzenlenen "29 Mart 2006 Tam Güne? Tutulmas? ve Astronomi ?enli?i" büyük bir kat?l?mla gerçekle?ti. Üç gün boyunca 200'den fazla ki?inin kat?ld?g? etkinlikte teleskoplarla gündüz Güne? gözlemi, gece ise gezegen, y?ld?z kümeleri ve bulutsu gözlemleri yap?ld?. Bunun yan?s?ra etkinlik kapsam?nda yap?lan bilgi yar??malar?, Güne? saati yap?m?, sunular, film ve belgesel gösterimlerine ilgi oldukça büyüktü. Etkinli?in üçüncü gününde (29 Mart 2006) ise tüm kat?l?mc?lar tam Güne? tutulmas?n? büyük bir ilgiyle izlediler. Ayr?ca kat?l?mc?lar, ayn? tarihlerde tesislerde düzenlenen Uluslararas? Astronomi Toplant?s?na kat?lan profesyonel astronomlarla tan??ma imkanlar?na sahip oldular.

Ankara'da parçal? olarak izlene tutulmada ise gözlemevinin kap?lar? tüm ziyaretçilere aç?k tutuldu. Yakla??k 4 saat süren tutulma süresince 1000 kadar ki?i gözlemevini ziyaret etti. Güne? diskinin yakla??k %98'nin Ay taraf?ndan örtüldü?ü tutulma A. Ü. Gözlemevi çal??anlar? taraf?ndan gözlemevi'nde bulunan 15cm çap?ndaki mercekli teleskopla izletildi.

[01]  [02]  
 
 
 

 


Anasayfa | Astronomi ve Uzay Bilimleri Bölümü | A. Ü. Rasathanesi | Asart | Gökbilim | Forum | Arama ve Sözlük

Web Tasarım: ASART    PHP&MySQL: Mesut YILMAZ - Her Hakkı Saklıdır - 2005