Astronomi ve Uzay Bilimleri


-Genel Bilgi
-Ulaşım/İletişim
-Çalışanlar
-Lisans Programı
-Lisansüstü Programı
-Yayınlar
-Ders Programı
-Akademik Takvim
-Sınav Tarihleri
-Bölüm Kütüphanesi
-Mezunlar
-Haberler
-Resimler
-Linkler


 
 

Genel Bilgi

 

Astronomi ve Uzay Bilimleri Bölümü

Y?ld?z bilimi anlam?na gelen ve 21. yüzy?l?n önemli bilim dallar?ndan biri olan astronomi, genel anlamda, evrende bulunan her türden maddenin da??l?m?n?, hareketini, kimyasal bile?imini, evrimini, fiziksel özelliklerini ve birbirleriyle olan etkile?melerini inceleyen bilimdir. Kullan?lan ara?t?rma yöntemi, amaç ve konuya göre iç içe girmi? alt dallar?; genel astronomi, astrofizik ve uzay bilimleridir. Pozitif bir bilim dal? olan astronominin astroloji ile hiç bir ili?kisi yoktur.

Bölümün Kurulu?u ve Geli?imi

Astronomi ve Uzay Bilimleri Bölümü’nün kökeni, Matematik Bölümü’nün yan dal? olarak “Astronomi Enstitüsü” ad? alt?nda astronomi e?itimi vermek ve bu alanda bilimsel ara?t?rmalar yapmak amac?yla 1944 y?l?nda aç?lan enstitüye dayanmaktad?r. Enstitü ba?lang?çta, Gazi E?itim Enstitüsü ana binas?nda dört y?ll?k Matematik-Astronomi ikili bilim dal?nda ö?retim yapm??t?r. 1954 y?l?nda ba??na getirilen Prof. Dr. E. A. Kreiken (Hollanda) ile h?zla geli?meye ba?lam??t?r. 1964 y?l?nda talihsiz bir hastal?kla aram?zdan ayr?l?ncaya kadar Enstitü’nün akademik yönetimini ve geli?imini sa?layan Prof. Dr. Kreiken’in, Astronomi ve Uzay Bilimleri Bölümü’nün bugünkü maddi ve manevi varl???nda katk?s? çok büyüktür.

Astronomi Enstitüsü’nün ad? 1965 y?l?nda “Astronomi Kürsüsü”, 1974 y?l?nda ise “Astronomi Bölümü” olarak de?i?tirilmi?; 1976 y?l?nda ç?kan bir yönetmelikle anadal statüsünde e?itime ba?lam??t?r. 1982 y?l?nda, yüksek ö?retim yasas? ile “Astronomi ve Uzay Bilimleri Bölümü” ad?n? alan bölümümüz, “Genel Astronomi” ve “Astrofizik” anabilim dallar?ndan olu?maktad?r.

Bölümümüz, ö?retim üyelerinin ve lisans/lisanüstü ö?rencilerinin deneysel çal??malar?n? sürdürdü?ü tipik bir üniversite gözlemevine sahiptir. Prof. Dr. E. A. Kreiken’in giri?imleriyle kurulan bu gözlemevi Ankara'ya yakla??k 18 km uzakl?ktad?r. Gözlemevi resmi olarak 26 A?ustos 1963 tarihinde NATO ve MSB-ARGE dairersi taraf?ndan desteklenen The Structure of Stellar Systems (Y?ld?z Sistemlerinin Yap?s?) konulu bir bilimsel toplant? ile aç?lm??t?r. ?lk kuruldu?unda Ankara Üniversitesi Fen Fakültesine ba?l? olarak çal??m?? olan gözlemevi 1964 y?l?nda ba??ms?z bir enstitü haline getirilmi?, Eylül 1994 tarihinde ise Ankara Üniversitesi Rektörlü?ü'ne ba?l? bir Ara?t?rma ve Uygulama Merkezi kimli?ini kazanm??t?r.

 

 
 
 

 


Anasayfa | Astronomi ve Uzay Bilimleri Bölümü | A. Ü. Rasathanesi | Asart | Gökbilim | Forum | Arama ve Sözlük

Web Tasarım: ASART    PHP&MySQL: Mesut YILMAZ - Her Hakkı Saklıdır - 2005