Astronomi ve Uzay Bilimleri


-Genel Bilgi
-Ulaşım/İletişim
-Çalışanlar
-Lisans Programı
-Lisansüstü Programı
-Yayınlar
-Ders Programı
-Akademik Takvim
-Sınav Tarihleri
-Bölüm Kütüphanesi
-Mezunlar
-Haberler
-Resimler
-Linkler


 
 

Lisansüstü Tezler

Yüksek Lisans Tezleri

* BD+10 2234 y?ld?z? ile HR6684 y?ld?z?n?n fotoelektrik fotometrisi, 1976, Abdurrahman A??r
* HD128141 örten çift y?ld?z?n?n fotoelektrik BV fotometrisi, 1979, Mehmet Gören
* HD 199478 üst dev y?ld?z?n?n tayfsal analizi, 1983, Levent Denizman
* eta Leo (HD 87737) üst dev y?ld?z?n?n spektroskopik incelenmesi, 1983, Sevgi Haman
* Fotoelektrik fotometri gözlemlerinin uluslararas? standart sisteme indirgenmesi, 1983, Zekeriya Müyessero?lu
* RS Vulpeculae'n?n üç renk ölçümü, 1985, Varol Keskin
* VV Cephei türü Delta Sagittae y?ld?z?n?n morötesi tayflar?n?n incelenmesi, 1990, Ayvur Peletier
* De?en ve de?meye yak?n çift y?ld?zlar?n gözlemsel ve kuramsal parametrelerinin katalo?u, 1990, Selim Osman Selam
* A.Ü.Fen Fakültesi Ahlatl?bel Rasathanesi'nde atmosferik sönümleme katsay?lar?n?n mevsimsel de?i?iminin incelnmesi, 1992, Birol Gürol
* RS CVn y?ld?zlar?nda MgII h ve k çizgileri, 1992, Ferhat Fikri Özeren
* Atmosferik örten çift y?ld?z Tau Persei'nin morötesi tayflar?n?n incelenmesi, 1992, Hüseyin Dündar
* Ae Tayf türü Herbig-Haro y?ld?z? HR 5999'un moröte tayflar?n?n incelenmesi, 1992, Sacit Özdemir
* BK Peg ayr?k örten çift y?ld?z?n?n fotometrik incelenmesi, 1993, Yalç?n Kaya
* RS CVn türü V1762 Cygnus y?ld?z?n?n moröte tayflar?n?n ve fotometrisinin incelenmesi, 1994, Berahitdin Albayrak
* U Peg de?en çift y?ld?z sisteminin dönem analizi, 1994, Mustafa Helvac?
* V364 Lac örten çift y?ld?z?n?n fotometrik incelemesi, 1995, ?brahim Bulut
* Minimum zaman?n saptanmas?nda dalga boyunun etkisinin incelenmesi, 1995, Nurtekin Kitapl?
* X Persei y?ld?z?n?n (HD 24534) optik ve moröte tayflar?n?n incelenmesi, 1996, Kutluay Yüce
* Minimum zaman? saptama yöntemleri ve bunlar?n kar??la?t?r?lmas?, 1997, Mehmet Tanr?ver
* Ay ve gezegenlerden radyo ???n?m?, 1998, Banu Demirel
* Milimetrik Marmara Radyo Teleskobu (MRT-2) ile atmosferik ozon gözlemleri, 1998, Gözde Bayer
* Büyük kütleli etkile?en çift y?ld?zlar, 1998, Hasan Ak
* X-I??n çift y?ld?zlar?, 1999, Sibel Keskin
* Pulsasyon yapan y?ld?zlarda dönem de?i?imi, 2000, ?brahim K?l?ç
* Baz? yüksek genlikli delta scuti y?ld?zlar?n?n fotometrik incelenmesi, 2000, Serdar Koçak
* BK Peg örten çift y?ld?z?n?n fotometrik incelenmesi, 2001, Bekir Candan
* Sigma Gem çift sisteminin morötesi tayflar?n?n analizi, 2001, Osman Karaku?
* Seyfert galaksilerinin merkez bölgeleri, 2001, U?ur ?lter
* A tayf türünden salma çizgili süper dev y?ld?zlar?n moröte tayf özellikleri: 6 cas, alfa Cyg (Deneb), HR 1040, 2003, Taner Tanr?verdi
* R. Kurucz'un ATLAS9, BALMER9, ve WIDTH9 programlar?n?n kullan?m? ve test edilmesi, 2003, Elif Kutdemir
* HUBBLE Uzay Teleskobu ile al?nan tayflar?n indirgenmesi, 2004, H. Gökhan Gökay
* Yak?n çift y?ld?zlar?n ???k e?risi analizi için "NIGHTFALL" program?n?n uygulanmas?, 2004, Mesut Y?lmaz
* HS Herculis örten çift y?ld?z?n?n dönem problemi, 2004, Tolga Çolak
* Baz? örten çift y?ld?zlar?n fotometrik analizi, 2004, Hakan Volkan ?enavc?
* Baz? çift y?ld?zlar?n görülmeyen bile?enleri, 2005, Asl? Elmasl?
* CK Boo'nun ???k e?risi ve dönem analizi, 2005, Rah?an Kalc?
* HIPPARCOS Katalo?unda yanl?? kodlanm?? olas? örten çift y?ld?zlar?n ay?klanmas?, 2005, ?brahim Özavc?
* Örten de?i?en y?ld?zlarda dönem de?i?iminin y?ld?zlar?n fiziksel parametrelerine ba??ml?l???n?n ara?t?r?lmas?, 2006, U?urcan Sa??r
* De?en çift y?ld?zlarda O'Connell etkisinin ara?t?r?lmas?, 2006, Gonca Salman
* Baz? W UMa türü örten çift y?ld?zlar?n ???k e?risi ve (O-C) analizi, 2006, Nalan Özbek
* Hava ve Uzay Savunma Çal??malar?nda Uzaktan Alg?lama Sistemleri, 2006, Yavuz Yavuz
* Delta Scuti Türü De?i?en Y?ld?zlar CC And ve V350 Peg’in Fotometrik Özellikleri, 2006, Selçuk Topal
* VZ Psc’?n I??k E?risi Analizi, 2007, Didem Ç?nar
* W UMa Türü De?en Çift U Pagesi'nin I??k E?risi ve Dönem Analizi, 2007, Do?u? Özuyar
* Ç?kar?m (Inference) Yöntemi Kullan?larak W UMa Y?ld?zlar?n?n Salt Parametrelerinin Bulunmas?, 2007, Tenay Saguner

Doktora Tezleri

* Üç e?it yükseklik problemi ve astrolab, 1949, Kas?m Ya?ar
* 31 Cygni y?ld?z atmosferinin spektroskopi ile incelenmesi, 1953, Dilhan Eryurt
* Güne? leke gruplar?n?n leke bölgelerindeki da??l?m?, 1954, Bedri Süer
* Meteorit tozlar?n?n günlük miktarlar?n?n ölçülmesi için objektif bir metod, 1957, Abdullah K?z?l?rmak
* Uzun periyotlu de?i?en y?ld?zlar?n A(1)-LogP düzlemindeki da??l?m?nda PopI ve PopII nin sistematik Analizi, 1959, Rümeysa K?z?l?rmak
* RR Lyrae y?ld?zlar?n?n da??l?mlar? ve toplam say?lar?, 1960, Ali Nihat Eskio?lu
* Mikrometeoritlerin say?lar?n?n günlük ve mevsimsel de?i?imi ve orijinleri, 1966, Nadir Do?an
* Eliptik halde ?artl? üç cisim problemi ve uzun periyodlu Trojan yörüngelerinin nümerik tayini, 1966, Zeki Tüfekçio?lu
* ?lk tip y?ld?zlar?n kimyasal bile?imleri ve fiziksel özellikleri, 1966, Cemal Ayd?n
* Chemical composition and physical structure of 7 peculiar F-type stars, 1967, Semanur Engin
* OB tipi y?ld?zlar?n spektroskopik incelenmesi, 1968, Nihal Y?lmaz
* CD Eri örten de?i?en çift y?ld?z?n?n ???k e?risi analizi, 1983, Abdurrahman A??r
* UX Arietis sisteminin moröte tayflar?n?n incelenmesi, 1992, Fehmi Ekmekçi
* Yak?n çift y?ld?zlarda yörünge elamanlar? çözümü için Wilson-Devinney yönteminin uygulanmas?, 1994, Zekeriya Müyessero?lu
* Yak?n çift y?ld?zlar?n dönem de?i?imleri, 1998, Selim Osman Selam
* Alfa Cygni (A2 Ia, HD 197345) y?ld?z?n?n tayfsal analizi, 1999, Berahitdin Albayrak
* Wilson-Devinney program?n?n Macintosh türü bilgisayarlara uygulanarak baz? örten de?i?en çift y?ld?zlar?n?n parametrelerinin elde edilmesi, 1999, Birol Gürol
* X-I??n çift y?ld?zlar?n?n fotometrik ve tayfsal incelenmesi, 1999, Sacit Özdemir
* K?sa dönemli RS CVn y?ld?zlar?, 2001, Ferhat Fikri Özeren
* 4 Lac ve nü Cep y?ld?zlar?n?n tayfsal analizi, 2003, Kutluay Yüce
* Geç tayf türü y?ld?zlar?n?n etraf?nda toz olu?umunun tayfsal analizi, 2003, Mustafa Helvac?
* Be tayf türünden etkile?en çift y?ld?z β Lyrae'nin tayfsal analizi, 2005, Hasan Ak
* OB bile?enli etkile?en çift y?ld?zlarda rüzgar yap?s?, 2005, Mehmet Tanr?verdi
* Baz? Süperdev Y?ld?zlar?n Tayfsal Analizi, 2007, Serdar Koçak

 

 

 
 
 

 


Anasayfa | Astronomi ve Uzay Bilimleri Bölümü | A. Ü. Rasathanesi | Asart | Gökbilim | Forum | Arama ve Sözlük

Web Tasarım: ASART    PHP&MySQL: Mesut YILMAZ - Her Hakkı Saklıdır - 2005