Astronomi ve Uzay Bilimleri


-Genel Bilgi
-Ulaşım/İletişim
-Çalışanlar
-Lisans Programı
-Lisansüstü Programı
-Yayınlar
-Ders Programı
-Akademik Takvim
-Sınav Tarihleri
-Bölüm Kütüphanesi
-Mezunlar
-Haberler
-Resimler
-Linkler


 
 

Dersler

 • 801501 ETK?LE?EN Ç?FT YILDIZLARIN YAPISI
 • Çift y?ld?zlar?n orijini. Yörüngeler; gerçek yörünge, izdü?üm yörünge, yörünge elemanlar?. Tutulma ko?ulu ve tutulma türleri. ?kili sistemin kütle ve ???k merkezleri. Fotometrik ve tayfsal özellikler. Roche modeli; çember ve eliptik yörüngeler için Roche modeli, e?zamanl? ve farkl? dönme/dolanma dönemli çiftlerde Roche modeli. Yar?çaplar için maksimum de?erler ve kritik yörünge dönemleri. Yak?nl?k etkileri; geometrik bozulma, kenar kararmas?, çekim kararmas? ve yans?ma etkisi. Y???lma diskleri. Küme eleman? olan çift y?ld?z sistemleri.
 • 801502 ETK?LE?EN Ç?FT YILDIZLARIN EVR?M?
 • Y?ld?z evriminin ana hatlar?, Yörünge aç?sal momentumu, Kütle aktar?m? ve Yörünge Evrimi, Dü?ük ve Orta Kütleli Çift Y?ld?zlarda Evrim, Büyük Kütleli Yak?n Çiftlerin Evrimi, Çift Y?ld?z Evriminde Ortak Zarflar?n etkisi, Yak?n Çift Y?ld?z Evriminin Son A?amalar?, Çift Y?ld?zlar için Evrim Modelleri.
 • 801503 ETK?LE?EN Ç?FT YILDIZLARIN DÖNEM SORUNLARI
 • Etkile?en çift y?ld?zlar?n bile?enlerinin ve yörüngelerinin kararl?l???, çift y?ld?zlar?n dönem de?i?imine etki eden olaylar, tek düze dönem de?i?imleri (kütle aktar?m?, kütle kayb?), çevrimsel dönem de?i?imleri (üçüncü cisim, eksen dönmesi, manyetik aktivite), O-C diyagramlar? ve analizi, dönem de?i?imleri üzerine uygulamalar.
 • 801504 I?IK E?R?S? ANAL?Z YÖNTEMLER?
 • Tarihçe. Geometrik ve ???masal parametrelerin ???k e?risine etkisi. I??k e?risinde “üçüncü ???k” katk?s? ve ar?nd?r?lmas?. Normalize ???k e?risi. Küresel model (RM yöntemi). Eski yöntemler; Kitamura, Kopal. Modern yöntemler EBOP, WINK, LIGHT2, Binary Maker. Wilson-Devinney yöntemi; DC ve LC program parçalar?, model parametreleri, çözümün geçerlilik s?n?rlar?, ???k e?rilerinin ve/veya ???k e?risi ile dikine h?z e?risinin e?zamanl? analizi, lekelerin modellenmesi.
 • 801505 YILDIZLARIN FOTOMETR?S?
 • Tayf türüne göre enerji da??l?m?. Fotometrik sistemin belirleyici parametreleri. Fotometrik bandlar?n özlellikleri. Geni?, orta ve dar band sistemler. Renk ve k?z?lla?ma. I??k ölçümü parametreleri ile temel y?ld?z parametreleri aras?ndaki ili?kiler. Y?ld?zlararas? maddenin ve yer atmosferinin etkisi. “Mutlak” ve “fark” fotometrisi. Mukayese ve denet seçimi. Dönü?ümler; sistemler aras? ve standart sisteme. Birincil standart y?ld?zlar. Ölçümler ve indirgemeler; Güne? merkezli düzeltme, minimum hesab?, ???k e?risinin elde edilmesi.
 • 801506 ÖZEL YILDIZLAR
 • Güne? ve y?ld?zlar, en sönük (ve en so?uk) y?ld?zlar, en so?uk y?ld?zlar?n devam?, en s?cak y?ld?zlar, en parlak y?ld?zlar, en büyük y?ld?zlar, en küçük y?ld?zlar, en genç ve ya?l? y?ld?zlar, en ilginç y?ld?zlar, kahverengi cüceler.
 • 801507 DE???EN YILDIZLARIN FOTOMETR?K ÖZELL?KLER?
 • De?i?en y?ld?zlar hakk?nda k?sa tarihçe, adland?r?lmalar?, s?n?fland?r?lmalar?, GCVS alt türlerine dayal? modern s?n?flama. De?i?en y?ld?zlar?n fotometrik ???k e?rilerinde izlenen karakteristik özellikler. Püsküren de?i?enler. Zonklayan de?i?enler ve basit zonklama kuram?. Uzakl?k göstergesi cisimleri. Dönen de?i?enler. Kimyasal anormallik ve manyetik etkinlik kaynakl? homojen olmayan yüzey parlakl?k da??l?m? ve do?urdu?u fotometrik sonuçlar. Kataklizmik de?i?enler. Örten de?i?enler. X-???n de?i?enleri.
 • 801508 TAYFSAL ANAL?Z
 • Y?ld?zlarda ???n?m?n ta??nmas? ve model atmosferler, küçük ölçekli süreçler ve istatistiksel denge, çizgi profilleri, çizgi olu?umu, y?ld?z tayflar?, iyonize bulutlar, so?uk y?ld?zlararas? ortam?n tayf?, maserler, rüzgar ve y?ld?zlar? çevreleyen kabuklar, çok s?cak ince gazlar ve korona.
 • 801509 YILDIZLARIN TAYFSAL ÖZELL?KLER?
 • Y?ld?zlar?n do?as?, atom ve tayf, tayfsal s?n?flama, M türü y?ld?zlar, K türü y?ld?zlar, Güne? ve G türü y?ld?zlar, F türü y?ld?zlar, A türü y?ld?zlar, B türü y?ld?zlar, O türü y?ld?zlar, Di?er s?n?flar, H-R diyagram?.
 • 801510 SO?UK YILDIZLARIN ÜST ATMOSFERLER?
 • Bir so?uk y?ld?z olarak Güne?. Kromosfer, geçi? bölgesi ve koronan?n genel özellikleri. Üst atmosfer katmanlar?n? ?s?tan mekanizmalar. So?uk y?ld?zlar?n üst atmosfer katmanlar?ndaki plazman?n manyetik alan ile etkile?mesi ve sonuçlar?. Manyetik dinamo modeli. Manyetik etkinlik ve manyetik çevrim olgusu, bunlar?n gözlemsel belirteçleri.
 • 801511 TAYFSAL Ç?FT YILDIZLAR
 • Çift y?ld?zlar?n tayfsal gözlem teknikleri, bile?en y?ld?zlar?n tayf çizgilerinin ayr?m?, çapraz korelasyon tekni?i (cross-corelation), geni?leme fonksiyonu teknikleri, tek ve çift çizgili tayfsal çift y?ld?zlar, dikine h?z ölçümü ve analizi, yörünge parametrelerinin belirlenmesi.
 • 801512 YILDIZLARIN K?MYASAL BOLLUK ANAL?Z?
 • Çizgi tan?s?, tayf? etkileyen süreçler, e?de?er geni?lik ölçümü, atmosfer parametrelerinin belirlenmesi, model atmosfer tekni?i, kimyasal bolluk analizi, yapay tayf olu?umu ve dönme h?z?n?n hesab?.
 • 801513 ASTRONOM?DE GÖRÜNTÜ ??LEME I
 • CCD’ler ve CCD Görüntüleri. Çip Boyutu ve Görünür Gökyüzü Alan?, Piksel Boyutu ve Ay?rmagücü, Tayfsal Duyarl?l?k, FITS Görüntü Dosyalar?, Görüntü Kalibrasyonu, IRAF (Image Reduction and Analysis Facility) ?le Görüntü ?ndirgemesi, Aç?kl?k Fotometrisi ve Ham Parlakl?klar?n Standart Sisteme Dönü?ümü, Kalabal?k Alan Fotometrisi. Astrometri.
 • 801514 ASTRONOM?DE GÖRÜNTÜ ??LEME II
 • Tayfsal CCD görüntüleri. Prism, Grating ve Fiber CCD Tayflar?. E?EL ve YARIK Tayflar?. CCD Görüntülerinin IRAF Program? Kullan?larak Ön ?ndirgesinin Yap?lmas?. CCD Görüntülerinden Tayf?n elde edilmesi. Görüntü Kalibrasyonu (Dalgaboyu, Ak? ve Normalizasyon). IRAF ile Dikine H?z Ölçümü.
 • 801515 ASTRONOM?DE VER? TABANLARI
 • DSS (Elektronik Gökyüzü Görüntüleri) Veritaban?. ADS (Astronomik Veri Merkezi) Veritaban?. GCVS (De?i?en Y?ld?zlar Genel Katalo?u). CDS (Astronomik Veri Merkezi). SIMBAD (Astronomi Veritaban?). Astrometrik Veri Kataloglar?. Fotometrik Veritabanlar?. Tayfsal Veri Kataloglar?. Katalog ?simleri Veritabanlar?. Y?ld?z Olmayan Cisimler Kataloglar?. Radyo ve Uzak-K?rm?z?öte Veri Kataloglar?. Yüksek Enerji Veri Kataloglar?. Di?er Kataloglar.
 • 801516 YILDIZ PARAMETRELER? ARASINDAK? BA?INTILAR
 • Y?ld?zlar?n temel parametreleri. Y?ld?zlar?n kütlesi, s?cakl???, yar?çap?, uzakl???, salt parlakl???, yo?unlu?u, yüzey çekim ivmesi ve ya??. Bu parametreler aras?nda bulunan kuramsal ve deneysel ba??nt?lar. Bu ba??nt?larda nas?l yararlan?r ve nas?l yorumlar?z.
 • 801517 ?Ç YAPI MODELLER?
 • Temel Denklemler, politroplar, homojen y?ld?z modelleri, standard model, tekdüze enerji kayna?? modeli, nokta-kaynak (Cowling) modeli , U-V düzlemindeki basit modeller, tümüyle konvektif y?ld?zlar, kimyasal olarak homojen olmayan modeller.
 • 801518 LINUX ??LET?M S?STEM?
 • Linux nedir, yararlar? ve özellikleri. Linux i?letim sisteminin kurulumu nas?l yap?l?r. Kabuk i?lemleri. Sistemin yedeklenmesi ve güncellenmesi.Yeni yaz?l?mlar?n yüklenmesi. Kaynak kodunun derlenmesi. Linux dosya sistemi yap?s?. Bash kabu?u, kabuk programlama ve fonksiyonlar?. X-window grafik arabirimi. TCP/IP protokolü. Astronomi için Linux. Linux üzerinde geli?tirilen astronomi uygulamalar?.

   

   

   
  Geri
   

   


  Anasayfa | Astronomi ve Uzay Bilimleri Bölümü | A. Ü. Rasathanesi | Asart | Gökbilim | Forum | Arama ve Sözlük

  Web Tasarım: ASART    PHP&MySQL: Mesut YILMAZ - Her Hakkı Saklıdır - 2005