Astronomi ve Uzay Bilimleri


-Genel Bilgi
-Ulaşım/İletişim
-Çalışanlar
-Lisans Programı
-Lisansüstü Programı
-Yayınlar
-Ders Programı
-Akademik Takvim
-Sınav Tarihleri
-Bölüm Kütüphanesi
-Mezunlar
-Haberler
-Resimler
-Linkler


 
 

Dersler

 • AST102 Uzay Ara?t?rmalar?
 • Uzay?n tan?m? ve uzay bilimlerine giri?. Uzay uçu?lar?n?n tarihi, geli?imi, roket türleri, yak?tlar ve roketlerin fiziksel özelikleri. Uydu yörüngelerinin türleri. Kullan?m amaçlar?na göre uzay araçlar?. Ay’a ve gezegenlere insans?z ve insanl? uçu?lar. Uzay ara?t?rmalar?n?n sosyolojik etkisi, uzay yerle?im alanlar?, uzay hukuku. Uzay ara?t?rma merkezleri (NASA; National Aeronautics and Space Administration, ESA; European Space Agency, vb). Uzayda bulunan ara?t?rma istasyonlar?, gelecek için planlanan uzay çal??malar?. Yer’in uzaydan alg?lanmas?. Evrende ya?am olas?l?klar?.
 • AST101 Astronomi Tarihi
 • Bilim ve bilim tarihi. Bilimin do?u?u, bilimsel çal??ma ad?mlar?, bilim felsefesi. Astronomi biliminin di?er temel disiplinlerle ili?kisi. Astronominin tarih öncesi, ilk ça?, islam dönemi, rönesans ve sonras? geli?imi. Gök cisimlerine ili?kin parametrelerin (parlakl?k, konum, uzakl?k, boyut vb) elde edilmesi yönündeki kuramsal ve gözlemsel çal??malar. Modern ça?da ula??lan bulgular. Osmanl? ve Cumhuriyet döneminde Türk astronomisi.
 • AST201 Astronomi I
 • Tan?mlar, günlük hareket, Güne?, Ay ve gezegenlerin görünen hareketleri. Kepler yasalar?, gezegenlerin görünen hareketlerinin aç?klanmas?. Küresel koordinat sistemleri, ufuk, saat, ekvator, ekliptik ve gökada koordinat sistemi. Koordinat sistemlerine etki eden olaylar, atmosferik k?r?lma, paralaks (?raks?n?m), aberasyon (?????n sap?nc?), presesyon ve nütasyon. Zaman, gün, ay, y?l tan?mlar? ve takvimler. Yer’in ?ekli, boyutlar?, kütlesi, iç yap?s?, manyetik alan?, atmosferi, ya?? ve hareketleri. Yer’in dolanma hareketini gösteren gözlemsel kan?tlar. Ay’?n ?ekli, boyutlar?, kütlesi, yap?s?, paralaks?, hareketleri ve gel-git olay?. Güne?’in ?ekli, boyutlar?, paralaks?, hareketleri, yap?s? ve Güne? atmosferindeki olaylar. Güne? ve Ay tutulmalar?, ekliptikel limitler, tutulmalar?n tekrar? (Saros dönemi) ve say?s?. Gezegenlerin genel özelikleri, yörüngeleri, uzakl?klar?, dönemleri, kütleleri ve yar?çaplar?.
 • AST203 Gözlem Araçlar?
 • Elektromanyetik ???n?m, yans?ma ve k?r?lma yasalar?. Küresel yüzeyler. ?nce mercekler, mercek formülleri, küresel aynalar, görüntü olu?turulmas? ve ayna formülleri. Mercek ve aynalarda görüntü hatalar?, küresel sap?nç, astigmatizm, alan e?rili?i vb. Teleskoplar, türleri, bir teleskobun ay?rma gücü, aç?kl??? ve etkin geçirgenli?i, limit parlakl?k, teleskop montaj türleri. Büyüteçler ve teleskobun büyütmesi. Tayfçekerler, türleri, aç?sal ve çizgisel dispersiyon. Dedektörler, tayfsal duyarl?l?k, kuantum etkinli?i, göz, foto?raf pla??, fotokatland?r?c? ve CCD (Charge-Coupled Device)’ler. Fotoelektrik ???k ölçümü.
 • AST205 Bilgisayar Programlama
 • Bilgisayar?n k?sa tarihi, yap?s? ve özelikleri. Donan?m ve yaz?l?mlar ve bunlar?n türleri. Problem çözme mant??? ve algoritma kavram?. De?i?ken nedir, nas?l kullan?l?r, programlamada neden gereksinme duyar?z? Atama kavram? ve sayaç tekni?i. Karar verme ve kontrol deyimleri. Ak?? ?emas? ve ad?mlar?n ?ekille gösterilmesi. Tekrarlanan yap?lar, döngü kavram? ve çe?itleri. Dizi de?i?kenler ve kullan?mlar?. Matematiksel ve alfasay?sal fonksiyonlar. Yaz?lan bir program?n okunabilirli?i, not dü?menin önemi. Modüler programlama tekni?i. Prosedür ve fonksiyon kavram?, yap?l??? ve kullan?m?. Veri dosyalar?, olu?turulmas? ve kullan?m?. Nesne yönelimli programlama kavram?, nesnelerin özelikleri ve kullan?m yerleri. Nesnelerin ve de?i?kenlerin faaliyet alanlar? ve ya?am süreleri. HTML (HyperText Markup Language) kavram? ve ki?isel web sayfas? olu?turma. ?nternet ortam?, sunucuya ftp (File Transfer Protocol) ve telnet ile ba?lanma. Bu ba?lant?lar s?ras?nda kullan?lacak temel unix komutlar?.
 • AST207 Güne? Sistemi
 • Evrende uzakl???n alg?lanmas?. Güne? sisteminin olu?um teorileri. ?lk olu?um s?ras?nda gezegen yüzeylerinin geçirdi?i bombard?man süreci. Sistemimizde bulunan dokuz büyük gezegen ve do?al uydumuz Ay’?n iç yap?lar?, yüzey özelikleri, atmosferleri. Bu cisimlerde görülen manyetik alan ve onun meydana getirdi?i manyetosferin özelikleri. Yer benzeri gezegenlerde görülen sera etkisi. Dev gezegenlerin uydular? ve özelikleri. Buzul uydular ve özelikleri. Küçük gezegenler, kuyruklu y?ld?zlar, meteorlar, akan y?ld?zlar, gezegenler aras? ortam, Oort bulutu ve Kuiper ku?a??. Gezegene sahip olan di?er y?ld?zlar.
 • AST200 Genel Astronomi
 • (Astronomi ve Uzay Bilimleri Bölümü ö?rencilerinin d???ndaki ö?renciler için) Astronominin dallar?, k?sa tarihce, Güne? sistemi, gezegen yörüngeleri, Kepler ve Newton yasalar?, y?ld?zlar?n özelikleri, y?ld?z evrimi, kümeler, Samanyolu gökadas?, gökadalar, evrende ya?am olas?l?klar?, uzay çal??malar?.
 • AST202 Astronomi II
 • Tayf bilim, tayfçeker, tayfsal analizin temelleri, kara cisim ???n?m yasalar?, çizgi serileri, hidrojen tayf?, Bohr atom modeli. Y?ld?zlar, y?ld?zlar?n uzakl?klar?, parlakl?klar?, tayflar?. Tayfsal s?n?flama, Boltzmann ve Saha yasalar?, y?ld?zlar?n s?cakl?klar?, Hertzsprung-Russell (HR) diyagram?, y?ld?zlar?n hareketleri, öz hareket, Doppler kaymas? ve dikine h?z. Y?ld?z kümeleri, aç?k ve küresel y?ld?z kümeleri, oymak (assossasyon)lar, y?ld?z öbekleri (popülasyon). De?i?en y?ld?zlar, pulsasyon yapan y?ld?zlar, dönem-parlakl?k ba??nt?s?, patlayan de?i?en y?ld?zlar. Y?ld?zlar?n evrimi, enerji kayna??, y?ld?z hayat?n?n ilk evresi, anakola geldikten sonra evrim, y?ld?z kümelerinin ya?lar?, evrimin son safhalar?. Samanyolu gökadas? (galaksisi)n?n geometrik yap?s?, hareketleri ve diferensiyel dönmesi. Bulutsular, y?ld?zlararas? so?urma, gökadan?n radyo ???n?m?.
 • AST204 Küresel Astronomi
 • Küresel trigonometri, küresel üçgen, küresel üçgene ili?kin temel formüller. Küresel koordinat sistemleri (co?rafya, ufuk, saat, ekvator, ekliptik, gökada) ve dönü?ümleri. Koordinatlar?n de?i?imi. Do?ma ve batma hesaplar?. Kepler denklemi ve mevsimler. Güne?’in ekvator koordinatlar?. Güne? zamanlar?. Zaman denklemi, y?ll?k de?i?imi ve zaman hesaplar?. Julien periyodu. Gözlemlerin indirgeme hesaplar?, Yer atmosferinde k?r?lma, paralaks (?raks?n?m), aberasyon (???k sap?nc?), presesyon ve nütasyon indirgemeleri. Gezegenlerin etkisi. Ekliptik ve ekvator koordinatlarda paralaks indirgemesi. Öz hareketler.
 • AST206 ?statistik Astronomi
 • Ölçüm/gözlem hatalar?, hatalar?n tan?nmas? ve en aza indirilmesi. Verilerin grupland?r?lmas?, frekans s?n?flar?n?n olu?turulmas?, frekans da??l?mlar?na ili?kin grafikler ve tan?mlar (momentler, ortalama, ortanca, orta de?er, çarp?kl?k). Aritmetik ortalamadan ve gerçek de?erden olan farklar. Hatalar?n yay?lmas?. Gauss da??l?m?, Poisson da??l?m?. Ba??ml? gözlemler, en küçük kareler yöntemi, a??rl?kl? ölçümler. Y?ld?zlar?n paralaks ve öz hareketlerinin istatistiksel yöntemle saptanmas?. Güne?’in uzay h?z?n?n istatistiksel olarak bulunmas?. Y?ld?zlar?n Samanyolu gökadas?ndaki da??l?m? (parlakl?klar?na ve tayf s?n?f?na göre) ve say? yo?unlu?u. Gökada’n?n dönmesi.
 • AST301 Astronomide Veri Analizi I
 • Yayg?n sayfa paket program?na giri?. Yayg?n sayfada hesap yapma, grafik çizme, düzenleme ve bask? alma. Özel fonksiyonlar ve kullan?m?. Yeni fonksiyon olu?turma, veri ay?klama, s?ralama, rapor haz?rlama. Makro programlamaya giri?, programlama mant??? ve yap?s?, makro komutlar?. Makro fonksiyonlar?. Yayg?n sayfada astronomi problemlerine yönelik uygulamalar.
 • AST303 Gök Mekani?i
 • Klasik mekanik. Kepler ve Newton yasalar?. Merkezcil yörünge. ?ki cisim problemi, eliptik, parabolik, hiperbolik yörüngeler. Hareket denklemleri, Kepler denkleminin çözüm yöntemleri, yörünge elemanlar?n?n tayini. Lambert teoremi. Yapay uydu yörüngeleri. Üç cisim problemi, genel ve k?s?tl? üç cisim problemi. Pertürbasyon (tedirginlik) problemi. S?f?r h?z e?rileri, çift katl? noktalar.
 • AST305 Astrofizik I
 • I??k ve ???n?m, uzay aç?, ???n?m salma gücü ve ???n?m ye?inli?i, ???n?m ak?s?, ayd?nlatma gücü, ???n?m yo?unlu?u, ???n?m bas?nc?, salma ve so?urma katsay?lar?, optik derinlik, kuantum modeline göre atomun yap?s?, ideal gaz yasas?, gazlar?n adiyabatik davran??lar?, h?z da??l?m fonksiyonu, Boltzmann denklemi, Saha iyonla?ma denklemi. Planck, Wien, Kirchhoff ve Stefan-Boltzmann yasalar?. Tayf çizgileri, tayf çizgilerinin olu?umu, y?ld?z tayflar?n?n s?n?fland?r?lmas?.
 • AST302 Astronomide Veri Analizi II
 • Veri Taban? nedir, nerelerde kullan?l?r ve avantajlar? nelerdir? Veri Taban? Yönetim Sistemi (VTYS) paket programlar? hakk?nda k?sa bilgi. Tablolar, bilgi alanlar? ve özelikleri. Bilginin s?ralanmas?, de?i?tirilmesi, silinmesi ve sorgulanmas? kavramlar?. Veri taban? ile programlama. Progress VTYS’nin programlama dili olan 4GL (Fourth Generation Languages)’in özelikleri. VTYS’nde nesnelerin özelikleri ve kullan?c? Arayüzünün (user interface) haz?rlanmas?. Yap?land?r?lm?? Sorgulama Dili’nin (Structured Query Language, SQL) özelikleri ve kullan?lmas?. 4GL ile SQL’in farklar? ve benzerlikleri. HTML (HyperText Markup Language) uygulamalar?nda formlar?n haz?rlanmas?. Web’de sorgulama. PHP (Personel Home Page) dili ve özelikleri. HTML ve PHP yard?m?yla veri taban?n?n web sayfalar?na ta??nmas?.
 • AST304 Çift Y?ld?zlar
 • Çift y?ld?z sistemlerinin gözlemsel s?n?flamas?, optik ve gerçek (görsel, tayfsal ve örten) çiftler. Y?ld?z sistemlerinin olu?um kuramlar?. Çift ve çoklu sistemlerin istatisti?i. Evreni anlamada çift y?ld?zlar?n önemi. Y?ld?zlar?n evrimi s?ras?nda bile?en yar?çaplar?n?n de?i?imi, kritik yar?çaplar ve kritik dönemler. Roche ?i?imine göre s?n?flama, ayr?k, yar? ayr?k ve de?en çift y?ld?zlar, e?de?er yar?çaplar. Bile?enlerin kütle aktar?m? ve kütle kayb?. Tayfsal çiftlerde tek ve çift çizgili dikine h?z e?rileri. Örten çiftlerde ???k e?rileri, tutulma türleri, yak?nl?k, bas?kl?k ve geometrik etkiler. Dikine h?z ve ???k e?rileri yard?m?yla yörünge elemanlar?n?n ve bile?enlere ait fiziksel parametrelerin elde edilmesi. Çift sistemin üyelerinin kütle, yar?çap ve ???n?m güçleri için salt (mutlak) de?erlerinin saptanmas?. Anakol y?ld?zlar? için kuramsal ve gözlemsel kütle-parlakl?k ve kütle-yar?çap ba??nt?lar?. Çoklu sistemler. X-???n çiftleri. Yak?n çiftlerde yo?un cisimlerin olu?umu. Çift atarca (pulsar)lar.
 • AST306 De?i?en Y?ld?zlar
 • De?i?en y?ld?zlar?n gözlemsel özelikleri ve s?n?fland?r?lmalar?. De?i?en y?ld?zlar?n astrofizikteki önemi. Zonklayan (pulsasyon yapan) de?i?en y?ld?zlar, klasik zonklayan y?ld?zlar, yava? de?i?imli zonklayanlar, çapsal olmayan zonklamalar. Patlayan de?i?enler, co?kun (kataklizmik) de?i?enler, novalar, U Geminorum y?ld?zlar?, AM Herculis y?ld?zlar?, simbiyotik y?ld?zlar, süpernovalar, T Tauri y?ld?zlar?, püskürtü yapan (flare) y?ld?zlar, S Doradus türü de?i?en üst devler, R Coronae Borealis y?ld?zlar?, BY Draconis y?ld?zlar? ve benzer cisimler. Kümelerdeki de?i?enler. Di?er gökada sistemlerindeki de?i?en y?ld?zlar.
 • AST308 Astrofizik II
 • I??n?m geçi? denklemi, Einstein katsay?lar? cinsinden geçi? denklemi, yerel termodinamik denge için geçi? denkleminin genel çözümü, Eddington yakla?t?rmas?. Y?ld?zlar?n sürekli tayf?, y?ld?z maddesinin donuklu?u, sürekli so?urma süreçleri, ba?l?-serbest ve serbest serbest geçi?ler, elektron ve Rayleigh saç?lmas?, ortalama sürekli so?urma katsay?s?. Kenar kararmas?. Çizgi olu?um kuram?, tayf çizgilerinin yap?s?, büyüme e?risi yöntemi ile kimyasal analiz. Y?ld?z atmosferlerinin modellenmesi, hidrostatik denge, s?cakl?k da??l?m?. Modellerin özelikleri, kimyasal bile?imin etkisi, s?cakl??a ve bas?nca ba?l? de?i?imler.
 • AST310 Güne? Fizi?i
 • Güne?’in boyutlar? ve temel sabitler, Güne?’in yar?çap?, yüzey çekim ivmesi, Güne?’ten kaçma h?z?, Güne? sabiti ve ölçümü, Güne?’in yüzey s?cakl??? ve dönmesi. Güne?’te enerjinin merkezden yüzeye ç?k???. Güne? tayf?n?n elde edilmesi, Güne?’in parlakl??? ve kenar kararmas?. Bir y?ld?z olarak Güne?, Güne?’in atmosferi, iç yap?s?, iç yap? denklemleri, termonükleer i?lemler arac?l???yla enerji üretimi, Güne? nötrinolar?. Güne? etkinli?i, fotosferik olaylar, Güne? lekeleri, lekelerin s?n?fland?r?lmas?, evrimi ve manyetik özelikleri, Maunder minimumu, Babcock modeli, kelebek diyagram?, Güne? leke çevrimi. Kromosfer, kromosferik olaylar, korona ve yap?s?, koronal x-???n salmas?, Güne?’in radyo gözlemleri, Güne? etkinli?inin Dünya’ya etkileri. Güne?’in evrimi.
 • AST403 Y?d?zlar?n Yap?s? ve Evrimi
 • Y?ld?z yap? denklemleri, y?ld?zlar?n içinin fizi?i ve enerji kaynaklar?, donukluk, y?ld?z modelleri, y?ld?zlararas? madde ve y?ld?z olu?umu. Anakol y?ld?zlar?n?n yap?s?, anakol öncesi evrim, anakola geli?, anakoldan ayr?lma, anakol sonras? evrim ve küme özelikleri. Ölü y?ld?zlar, beyaz cüce, nötron y?ld?z? ve kara delik.
 • AST405 I??k Ölçüm
 • Yayg?n olarak kullan?lan ???k ölçümü sistemleri. Genel olarak sistemlerin özelikleri, gözlemlere bant geni?li?inin ve y?ld?zlararas? so?urman?n etkileri. Çok renk ve geni? bant ???k ölçümü, orta ve dar bant ???k ölçümü. UBV (Ultraviole; mor, Blue; mavi, Visible; görünen) sisteminin özelikleri ve renk ölçekleri. Veri indirgemesi, mutlak ve fark ???k ölçümü. I??k ölçümü ile elde edilen renkler ile y?ld?z atmosferinin fiziksel parametreleri aras?ndaki ba??nt?lar.
 • AST407 Ça?da? Programlama
 • Bili?im tekonolojilerinin h?zl? de?i?imi ve getirdi?i yenilikler. Günümüzde web tabanl? programlamaya niçin gereksinim duyuyoruz? Web tabanl? güncel programlama dillerinin ( HTML, CGI, Java, PHP ve XML) genel özelikleri, kurallar?, teknikleri ve uygulamalar?. Java programlama dilinin ayr?nt?l? anlat?lmas?. Bu programlama dillerinin kullan?ld??? durumlar ve bunlarla web sayfas? haz?rlanmas?.
 • AST409 Astronomide Say?sal Çözümleme
 • Sonlu farklar hesab?. Çarpansal polinomlar. Say?sal çözümlemenin anlam? ve gereklili?i. Say?sal uygulamalarda hata hesab?. Basit matris i?lemleri. Arade?er ve d??de?er. Say?sal türev ve integrasyon. Do?rusal ve do?rusal olmayan denklem tak?mlar?n?n say?sal yöntemlerle çözümü, ard???k yakla?t?rma yöntemleri.
 • AST411 Astronomide Modelleme
 • Haz?r astronomi programlar?n?n tan?t?m?. Günlük görünen harekete ili?kin masaüstü gökyüzü programlar?n?n kullan?m?. Bilgisayar ba??nda sanal teleskop ile ???k ölçüm ve tayf ölçüm gözlemleri, bu gözlemlerden ???k ve dikine h?z e?rilerinin elde edilmesi ve e?rilerin modellenmesine ili?kin programlar ve uygulanmas?.
 • AST401 Gökadalar
 • Kendi gökadam?z Samanyolu. Di?er gökadalar?n ke?fi ve elektromanyetik tayf?n farkl? bölgelerinde gözlemleri. Hubble yasas? ve uzakl?k ölçe?i, gökadalar?n uzakl?klar?. Gökada kümeleri, süper kümeler, gökadalar aras? madde ve kay?p kütle. Etkin gökadalar ve kuazarlar, ???n?m mekanizmalar?, gökadalar?n etkin çekirdekleri, kuazarlar ile ilgili problemler, gökada f??k?rmalar?. Evren modelleri ve özelikleri.
 • AST404 Gözlemsel Astronomi
 • Aç?sal uzakl???n pratik ölçüm yöntemleri, tak?m y?ld?zlar?, koordinat sistemlerinin gökyüzünde uygulamas?, gök haritas?n?n kullan?m?, akan y?ld?z ve kuyruklu y?ld?z gözlem tekni?i, teleskop yard?m?yla Güne? ve de?i?en y?ld?z gözlemleri, bu gözlemlerin indirgenmesi, ???k e?risinde minimum zaman?n?n belirlenmesi. Rapor haz?rlatma.
 • AST402 Pratik Astronomi
 • Gerçek gözlem verileri üzerinde konum astronomisi, ???k ölçümü ve tayf analizi uygulamalar?. I??k h?z? de?erinin bulunmas?, Güne?’in ekvatoryal koordinatlar?n?n hesab?, y?ld?zlar?n fotografik ???k ölçümü, Uranüs-Neptün etkile?mesi ve Neptün’ün ke?fi, Yer-Güne? uzakl???n?n bulunmas?, do?al ve yapay uydu gözlemleri ile yörünge özeliklerinin belirlenmesi, Güne?’in sürekli tayf?, Barnard y?ld?z?n?n uzay hareketi, y?ld?zlar?n tayfsal özelikleri, tayfsal ve trigonometrik paralaks hesab?, Hyades kümesinin renk-parlakl?k diyagram?, Gökada’m?zdaki Nova’lar için uzakl?k ve mutlak parlakl?k hesab?, Samanyolu gökadam?z?n özelikleri, M31 gökadas?n?n dönme yap?s? ve kütlesi, Hubble sabitinin hesaplanmas?, de?i?en y?ld?z gözlemleri.
 • AST406 Uzun Dalga Astronomisi
 • Radyo astronomi, radyo ???n?m mekanizmalar?, ?s?sal ve ?s?sal olmayan süreçler. Radyo teleskoplar? ve antenler, radyo teleskobunun temel bile?enleri, etkin alan, demet geni?li?i, anten kazanc?, anten s?cakl???, kutuplanma ve Stokes parametreleri. ?nterferometreler, radyo dalgalar? giri?im aletleri, evre de?i?tiren giri?im aleti, çok dalga giri?im aletleri, çok uzun tabanl? giri?im aleti (VLBI). Radyo ???n?m? kaynaklar?, Güne? ve güne? benzeri y?ld?zlarda radyo ???n?m?, molekül bulutlar?, radyo gökadalar?, kuazarlar ve pulsarlar, gökadada bulunan nötr hidrojenin kinemati?i, nötr hidrojen da??l?m?,gezegenlerin radyo ve k?rm?z?ötesi ???n?mlar?. K?rm?z?ötesi astronomisi, gözlemler ve k?rm?z?ötesi verilerinin indirgenmesi, k?rm?z?ötesi dedektörleri, k?rm?z?ötesi ???k ölçümü teknikleri ve zorluklar?. Gökadalar?n k?rm?z?öte ve radyo sürekli tayf gözlemleri.
 • AST408 Astronomide Görüntü ??leme
 • Say?sal görüntü formatlar? ve FIT/FITS (Flexible Image Transport System) format?n?n özelikleri. CCD (Charge-Coupled Device)’nin yap?s?, özelikleri, parametreleri ve çal??ma ilkeleri. ?ndirgeme için yard?mc? görüntüler; bias (s?f?r noktas?), dark (kara ak?m) ve flat (düz alan) görüntüleri. Görüntülerin kalibrasyonu ve zenginle?tirilmesi. CCD ile al?nm?? astrometri, fotometri ve tayf gözlemlerinin analizi. Ay, gezegenler, kuyruklu y?ld?zlar ve küçük gezegenlere ili?kin CCD gözlemlerinin de?erlendirilmesi.
 • AST410 Yüksek Enerji Astrofizi?i
 • Yüksek enerjili plazma ve fotonlar?n olu?um mekanizmalar?, X-???nlar?, gama ???nlar?, kozmik ???nlar. Süpernova art?klar?, y?ld?z koronalar?, X-???n çift y?ld?zlar? ve co?kun (kataklizmik) de?i?en y?ld?zlar?. Yüksek enerjili arka fon ???n?m? ve gama ???n patlamalar?.
 • AST412 Ay ve Güne? Tutulmalar?
 • Tutulma kriterleri, tam ve yar? gölge k?s?mlar. Gölge konisinin uzunlu?u. Yar? gölgeli tutulmalar için ekliptikel limitler. Saros Döneminin hesab?. Güne? tutulmas?na ait Bessel kuram?. Verilen bir gözlem yeri için tutulmalar?n önceden hesaplanmas?. Tutulma s?ras?nda yap?labilen gözlemler.
 • AST414 Y?ld?z Evriminin Son Safhalar?
 • Anakol sonras? evrim, ilk büyük kar???m. K?rm?z? dev evresi, ikinci büyük kar???m. Asimptotik dev kolu, üçüncü büyük kar???m. Karbon y?ld?zlar?. Gezegenimsi bulutsular. Wolf-Rayet y?ld?zlar?.

   

   

   
  Geri
   

   


  Anasayfa | Astronomi ve Uzay Bilimleri Bölümü | A. Ü. Rasathanesi | Asart | Gökbilim | Forum | Arama ve Sözlük

  Web Tasarım: ASART    PHP&MySQL: Mesut YILMAZ - Her Hakkı Saklıdır - 2005