Astronomi ve Uzay Bilimleri


-Genel Bilgi
-Ulaşım/İletişim
-Çalışanlar
-Lisans Programı
-Lisansüstü Programı
-Yayınlar
-Ders Programı
-Akademik Takvim
-Sınav Tarihleri
-Bölüm Kütüphanesi
-Mezunlar
-Haberler
-Resimler
-Linkler


 
 e-posta :
İş Tel :
Fax :
Kişisel Web :

Akademik Özgeçmiş :


Yönettiği Tez Çalışmaları :

- BD+10 2234 y?ld?z? ile HR6684 y?ld?z?n?n fotoelektrik fotometrisi (Abdurrahman A??r)
- HD128141 örten çift y?ld?z?n?n fotoelektrik BV fotometrisi (Mehmet Gören)
- HD 199478 üst dev y?ld?z?n?n tayfsal analizi (Levent Denizman)
- eta Leo (HD 87737) üst dev y?ld?z?n?n spektroskopik incelenmesi (Sevgi Haman)
- Fotoelektrik fotometri gözlemlerinin uluslararas? standart sisteme indirgenmesi (Zekeriya Müyessero?lu)
- RS Vulpeculae'n?n üç renk ölçümü (Varol Keskin)
- VV Cephei türü Delta Sagittae y?ld?z?n?n morötesi tayflar?n?n incelenmesi (Ayvur Peletier)
- De?en ve de?meye yak?n çift y?ld?zlar?n gözlemsel ve kuramsal parametrelerinin katalo?u (Selim Osman Selam)
- A.Ü.Fen Fakültesi Ahlatl?bel Rasathanesi'nde atmosferik sönümleme katsay?lar?n?n mevsimsel de?i?iminin incelnmesi (Birol Gürol)
- RS CVn y?ld?zlar?nda MgII h ve k çizgileri (Ferhat Fikri Özeren)
- Atmosferik örten çift y?ld?z Tau Persei'nin morötesi tayflar?n?n incelenmesi (Hüseyin Dündar)
- Ae Tayf türü Herbig-Haro y?ld?z? HR 5999'un moröte tayflar?n?n incelenmesi (Sacit Özdemir)
- BK Peg ayr?k örten çift y?ld?z?n?n fotometrik incelenmesi (Yalç?n Kaya)
- RS CVn türü V1762 Cygnus y?ld?z?n?n moröte tayflar?n?n ve fotometrisinin incelenmesi (Berahitdin Albayrak)
- U Peg de?en çift y?ld?z sisteminin dönem analizi (Mustafa Helvac?)
- V364 Lac örten çift y?ld?z?n?n fotometrik incelemesi (?brahim Bulut)
- Minimum zaman?n saptanmas?nda dalga boyunun etkisinin incelenmesi (Nurtekin Kitapl?)
- X Persei y?ld?z?n?n (HD 24534) optik ve moröte tayflar?n?n incelenmesi (Kutluay Yüce)
- Minimum zaman? saptama yöntemleri ve bunlar?n kar??la?t?r?lmas? (Mehmet Tanr?ver)
- Ay ve gezegenlerden radyo ???n?m? (Banu Demirel)
- Milimetrik Marmara Radyo Teleskobu (MRT-2) ile atmosferik ozon gözlemleri (Gözde Bayer)
- Büyük kütleli etkile?en çift y?ld?zlar (Hasan Ak)
- X-I??n çift y?ld?zlar? (Sibel Keskin)
- Pulsasyon yapan y?ld?zlarda dönem de?i?imi (?brahim K?l?ç)
- Baz? yüksek genlikli delta scuti y?ld?zlar?n?n fotometrik incelenmesi (Serdar Koçak)
- BK Peg örten çift y?ld?z?n?n fotometrik incelenmesi (Bekir Candan)
- Sigma Gem çift sisteminin morötesi tayflar?n?n analizi (Osman Karaku?)
- Seyfert galaksilerinin merkez bölgeleri (U?ur ?lter)
- A tayf türünden salma çizgili süper dev y?ld?zlar?n moröte tayf özellikleri: 6 cas, alfa Cyg (Deneb), HR 1040 (Taner Tanr?verdi)
- R. Kurucz'un ATLAS9, BALMER9, ve WIDTH9 programlar?n?n kullan?m? ve test edilmesi (Elif Kutdemir)
- HUBBLE Uzay Teleskobu ile al?nan tayflar?n indirgenmesi (H. Gökhan Gökay)
- Yak?n çift y?ld?zlar?n ???k e?risi analizi için "NIGHTFALL" program?n?n uygulanmas? (Mesut Y?lmaz)
- HS Herculis örten çift y?ld?z?n?n dönem problemi (Tolga Çolak)
- Baz? örten çift y?ld?zlar?n fotometrik analizi (Hakan Volkan ?enavc?)
- Üç e?it yükseklik problemi ve astrolab (Kas?m Ya?ar)
- 31 Cygni y?ld?z atmosferinin spektroskopi ile incelenmesi (Dilhan Eryurt)
- Güne? leke gruplar?n?n leke bölgelerindeki da??l?m? (Bedri Süer)
- Meteorit tozlar?n?n günlük miktarlar?n?n ölçülmesi için objektif bir metod (Abdullah K?z?l?rmak)
- Uzun periyotlu de?i?en y?ld?zlar?n A(1)-LogP düzlemindeki da??l?m?nda PopI ve PopII nin sistematik Analizi (Rümeysa K?z?l?rmak)
- RR Lyrae y?ld?zlar?n?n da??l?mlar? ve toplam say?lar? (Ali Nihat Eskio?lu)
- Mikrometeoritlerin say?lar?n?n günlük ve mevsimsel de?i?imi ve orijinleri (Nadir Do?an)
- Eliptik halde ?artl? üç cisim problemi ve uzun periyodlu Trojan yörüngelerinin nümerik tayini (Zeki Tüfekçio?lu)
- ?lk tip y?ld?zlar?n kimyasal bile?imleri ve fiziksel özellikleri (Cemal Ayd?n)
- Chemical composition and physical structure of 7 peculiar F-type stars (Semanur Engin)
- OB tipi y?ld?zlar?n spektroskopik incelenmesi (Nihal Y?lmaz)
- CD Eri örten de?i?en çift y?ld?z?n?n ???k e?risi analizi (Abdurrahman A??r)
- UX Arietis sisteminin moröte tayflar?n?n incelenmesi (Fehmi Ekmekçi)
- Yak?n çift y?ld?zlarda yörünge elamanlar? çözümü için Wilson-Devinney yönteminin uygulanmas? (Zekeriya Müyessero?lu)
- Yak?n çift y?ld?zlar?n dönem de?i?imleri (Selim Osman Selam)
- Alfa Cygni (A2 Ia, HD 197345) y?ld?z?n?n tayfsal analizi (Berahitdin Albayrak)
- Wilson-Devinney program?n?n Macintosh türü bilgisayarlara uygulanarak baz? örten de?i?en çift y?ld?zlar?n?n parametrelerinin elde edilmesi (Birol Gürol)
- X-I??n çift y?ld?zlar?n?n fotometrik ve tayfsal incelenmesi (Sacit Özdemir)
- K?sa dönemli RS CVn y?ld?zlar? (Ferhat Fikri Özeren)
- 4 Lac ve nü Cep y?ld?zlar?n?n tayfsal analizi (Kutluay Yüce)
- Geç tayf türü y?ld?zlar?n?n etraf?nda toz olu?umunun tayfsal analizi (Mustafa Helvac?)
- Baz? çift y?ld?zlar?n görülmeyen bile?enleri (Asl? Elmasl?)
- CK Boo'nun ???k e?risi ve dönem analizi (Rah?an Kalc?)
- HIPPARCOS Katalo?unda yanl?? kodlanm?? olas? örten çift y?ld?zlar?n ay?klanmas? (?brahim Özavc?)
- Örten de?i?en y?ld?zlarda dönem de?i?iminin y?ld?zlar?n fiziksel parametrelerine ba??ml?l???n?n ara?t?r?lmas? (U?urcan Sa??r)
- De?en çift y?ld?zlarda O'Connell etkisinin ara?t?r?lmas? (Gonca Salman)
- Baz? W UMa türü örten çift y?ld?zlar?n ???k e?risi ve (O-C) analizi (Nalan Özbek)
- Hava ve Uzay Savunma Çal??malar?nda Uzaktan Alg?lama Sistemleri (Yavuz Yavuz)
- Delta Scuti Türü De?i?en Y?ld?zlar CC And ve V350 Peg’in Fotometrik Özellikleri (Selçuk Topal)
- VZ Psc’?n I??k E?risi Analizi (Didem Ç?nar)
- W UMa Türü De?en Çift U Pagesi'nin I??k E?risi ve Dönem Analizi (Do?u? Özuyar)
- Ç?kar?m (Inference) Yöntemi Kullan?larak W UMa Y?ld?zlar?n?n Salt Parametrelerinin Bulunmas? (Tenay Saguner)
- Be tayf türünden etkile?en çift y?ld?z β Lyrae'nin tayfsal analizi (Hasan Ak)
- OB bile?enli etkile?en çift y?ld?zlarda rüzgar yap?s? (Mehmet Tanr?verdi)
- Baz? Süperdev Y?ld?zlar?n Tayfsal Analizi (Serdar Koçak)
Doç. Dr. Berahitdin Albayrak, Ara?. Gör. Asl? Elmasl?, UZAY SAATLER?: ATARCALAR, 2007, Popüler Bilim Dergisi, say?. 156, syf 22

Doç. Dr. Berahitdin Albayrak, Doç. Dr. Selim O. Selam ve Yrd. Doç. Dr. Zekeriya Müyessero?lu, 29 Mart Tam Güne? Tutulmas?, 2006, Popüler Bilim Dergisi, say? 145, syf. 34

Doç. Dr. Berahitdin Albayrak, Ara?. Gör. Asl? Elmasl?, Gökyüzünün Gizemli Ziyaretçileri: Kuyrukluy?ld?zlar, 2006, Popüler Bilim Dergisi, say? 148, syf. 38

Doç. Dr. Berahitdin ALBAYRAK, Bombalanan Kuyruklu Y?ld?z: Tempel-1, 2005, Popüler Bilim Dergisi, say? 138, syf. 32

Doç. Dr. Berahitdin Albayrak ve Ara?. Gör. Asl? Elmasl?, EVREN’DE YALNIZ MIYIZ?, 2005, Popüler Bilim Dergisi, say? 136, syf. 32

 

 

 
  Geri
 

 


Anasayfa | Astronomi ve Uzay Bilimleri Bölümü | A. Ü. Rasathanesi | Asart | Gökbilim | Forum | Arama ve Sözlük

Web Tasarım: ASART    PHP&MySQL: Mesut YILMAZ - Her Hakkı Saklıdır - 2005