BÖLÜM KALİTE ve AKREDİTASYON SÜRECİ

Yükseköğretimde kalite ve akreditasyon, yükseköğretim programlarında gerçekleştirilen eğitim-öğretim, araştırma ve idari süreçleri kapsayacak faaliyetlerin denetlendiği bir süreçtir. Bu süreç iç ve dış değerlendirme süreci olmak üzere ikiye ayrılmaktadır.  İç değerlendirme ilgili yükseköğretim kurumunun görevlendireceği değerlendiriciler tarafından ve dış değerlendirme ise Yükseköğretim Kalite Kurulu tarafından yetkilendirilen dış değerlendiriciler veya Yükseköğretim Kurulunca tanınan, bağımsız Kalite Değerlendirme Tescil Belgesine sahip dış değerlendirme kuruluşları tarafından gerçekleştirilmektedir. Bu bağlamda bölümümüz Nisan 2016 ve Şubat 2018 tarihlerinde FEDEK Öğretim Programları Akreditasyon süreci, Kasım 2017’de YÖK Kalite Kurulu Kurumsal Dış Değerlendirme ve Nisan 2018’de ise Birim Kalite Özdeğerlendirme süreçlerinden başarıyla geçmiştir.

Bölümümüz Kalite ve Akreditasyon Komisyon Üyeleri:

  • Doç. Dr. Hakan Volkan ŞENAVCI
  • Doç. Dr. Aslı ELMASLI AKÇAR
  • Öğr. Gör. Dr. İbrahim ÖZAVCI

 

2016 EĞİTİM PROGRAMI AKREDİTASYON SÜRECİ

Bölümümüzün ulusal ve uluslararası kalite standartlarına yetkin olduğunu tescillemek amacı ile akreditasyon çalışmaları FEDEK bağlamında yürütülmüş ve Lisans Eğitim-Öğretim Programı 30 Nisan 2016 tarihinden 30 Eylül 2021 tarihine kadar 5 yıl süre ile akredite olmuştur.

Akreditasyon Sertifikasını görmek için (30 Nisan 2016-30 Nisan 2018) tıklayınız.
Akreditasyon Sertifikasını görmek için (24 Şubat 2018-30 Eylül 2021) tıklayınız.

Bölümümüz Akreditasyon Komisyon Üyeleri:

  • Doç. Dr. Hakan Volkan ŞENAVCI
  • Doç. Dr. Tolgahan KILIÇOĞLU
  • Arş. Gör. M. Burak DOĞRUEL

AKREDİTASYON BİLGİ ve BELGELERİ

 Astronomi ve Uzay Bilimleri Bölümü Özdeğerlendirme Raporu için tıklayınız.

 18-19 Şubat 2018 Ara Değerlendirme Süreci Bilgi ve Belgeleri 

Astronomi ve Uzay Bilimleri Bölümü Özdeğerlendirme Raporu için tıklayınız.

Astronomi ve Uzay Bilimleri Bölümü

Program Çıktılarının Program Öğretim Amaçları ile İlişkisi

(Özdeğerlendirme Raporu – Tablo 3.4)

 

ÖA1 ÖA2 ÖA3
Matematiksel ve Fiziksel temellere dayanan astronomiye ilişkin kuram ve yöntemlerin verilmesi Teorik Astronomi ve Astrofizik dışında görüntü işleme, bilgisayar programlama, gözlem araçları ve algılayıcıların kullanımı/tasarımı, optik ve gözlem verilerine dayalı istatistiksel analiz gibi alanlarda araştırma yapabilme Astronominin farklı disiplinler ile ilişkisini geliştirecek bilgi birikimini sağlamak
PÇ1 Astronomi ve uzay konusundaki tarihi gelişmeleri değerlendirir. 1 0 0
PÇ2 Evrenin sırlarını, maddenin yapısını, enerjiyi ve bunların arasındaki etkileşimleri açıklar. 2 1 2
PÇ3 Evrenin yapısı, oluşumu, evrimi ve evrende bulunan gök cisimlerinin çeşitliliğini bilimsel yöntemlerle çok yönlü değerlendirir. 3 3 3
PÇ4 Gök cisimlerinin kimyasal ve fiziksel özellikleri ile konum ve şekillerini çeşitli koordinat ve ölçü sistemleriyle çok yönlü değerlendirir. 3 3 2
PÇ5 Güneş, Güneş sistemi üyeleri ile bunların yeryüzündeki etkilerini ve ötegezegen sistemlerinin özelliklerini çok yönlü açıklar. 2 2 1
PÇ6 Temel matematik, fizik ve kimya konularının kökenini açıklar. 2 1 3
PÇ7 Sayısal ve astronomik görüntülerin çeşitliliği tanımlayarak ve bu görüntülerin işlenmesini gerçekleştirir. 1 3 2
PÇ8 Verileri toplar, analiz edebilir, hata analizi yaparak teorik modeller ile sonuçları yorumlayabilir 2 3 2
PÇ9 Ortaya konan problemleri bilgisayar bilgisiyle analiz eder ve çözümü için programlar yapar. 0 3 1
PÇ10 Eleştirel düşünme, yaratıcı düşünme ve problem çözmede farklı yöntem ve teknikleri kullanır. 2 3 2
PÇ11 Orta öğretimde astronomi, fen ve teknoloji, matematik, fizik ve bilişim konularında düşüncelerini ve bilgilerini paylaşır. 0 0 0
PÇ12 Kamu ve özel sektörde bilişim alanında, bilgisayar bilgisiyle çeşitli kademelerde bilgisini paylaşır. 0 3 0
PÇ13 Topluma astronomi konularında bilgi ve düşüncelerini aktarır. 0 0 0
PÇ14 Bütün temel bilimlere genel bir bakış açısı kazandırır. 2 2 3
PÇ15 Alanındaki bilgileri takip edebilecek ve kullanabilecek düzeyde en az bir yabancı dil bilgisine sahip olur, bilimsel çalışmaları yazar, sunar ve meslektaşları ile iletişim kurarak tartışır. 1 2 2
PÇ16 Ana dilinin yapı ve işleyiş özelliklerini, dil-düşünce bağlantısı açısından yazılı ve sözlü ifade vasıtası olarak Türkçeyi doğru ve güzel kullanır. 0 0 0
PÇ17 Modern Türkiye’nin doğuşu ve gelişimini doğru bilgilerle yorumlayarak, Atatürk’ ün düşünce, görüş ve ilkeleri doğrultusunda milli gaye ve ülküler doğrultusunda toplumla birleşir. 0 0 0