Ankara Üniversitesi

Astronomi ve Uzay Bilimleri Bölümü

 

> Akreditasyon

English

 

 Ana Sayfa

 

 Tarihçe

 

 Kadro

 

 Araştırma

 

 Lisans

 

 Lisansüstü

 

 İletişim

 

 Rasathane

 

 Bağlantılar

 

 Kütüphane

 

 Akreditasyon

 

 

 

 

AKREDİTASYON SÜRECİ

 

Yükseköğretimde akreditasyon, yükseköğretim programlarında gerçekleştirilen eğitim-öğretim, araştırma ve idari süreçlerini kapsayacak faaliyetlerinin ve dolayısıyla bu  faaliyetler sonucunda programlar tarafından düzenlenen özdeğerlendirme raporlarının güvenilirliğini ve geçerliliğini desteklemek amacıyla oluşturulmuş bir kalite altyapısıdır. 

 

Programların akreditasyonu bağımsız değerlendirme kuruluşlarınca gerçekleştirilmekte olup, başarılı olan programların ulusal/uluslararası standardlara sahip, nitelik ve nicelik olarak yeterli ve kalite bakımından büyümeye hazır olduğu belirli bir süreliğine tescillenmektedir.

 

Bölümümüzün ulusal ve uluslararası kalite standartlarına yetkin olduğunu tescillemek amacı ile akreditasyon çalışmaları FEDEK bağlamında yürütülmüş ve Lisans Eğitim-Öğretim Programı 30 Nisan 2016 tarihinden itibaren 2 yıl süre ile akredite olmuştur.

Akreditasyon Sertifikasını görmek için tıklayınız.

 

 

Bölümümüz Akreditasyon Komisyon Üyeleri:

 

  • Doç. Dr. Hakan Volkan ŞENAVCI

 

  • Doç. Dr. Tolgahan KILIÇOĞLU

 

  • Arş. Gör. M. Burak DOĞRUEL

 

AKREDİTASYON BİLGİ ve BELGELERİ

 

Astronomi ve Uzay Bilimleri Bölümü Özdeğerlendirme Raporu için tıklayınız.

 
18-19 Şubat 2018 Ara Değerlendirme Süreci Bilgi ve Belgeleri

Astronomi ve Uzay Bilimleri Bölümü Özdeğerlendirme Raporu için tıklayınız.


Astronomi ve Uzay Bilimleri Bölümü

Program Çıktılarının Program Öğretim Amaçları ile İlişkisi

(Özdeğerlendirme Raporu - Tablo 3.4)

 

 

 

ÖA1

ÖA2

ÖA3

 

 

Matematiksel ve Fiziksel temellere dayanan astronomiye ilişkin kuram ve yöntemlerin verilmesi

Teorik Astronomi ve Astrofizik dışında görüntü işleme, bilgisayar programlama, gözlem araçları ve algılayıcıların kullanımı/tasarımı, optik ve gözlem verilerine dayalı istatistiksel analiz gibi alanlarda araştırma yapabilme

Astronominin farklı disiplinler ile ilişkisini geliştirecek bilgi birikimini sağlamak

PÇ1

Astronomi ve uzay konusundaki tarihi gelişmeleri değerlendirir.

1

0

0

PÇ2

Evrenin sırlarını, maddenin yapısını, enerjiyi ve bunların arasındaki etkileşimleri açıklar.

2

1

2

PÇ3

Evrenin yapısı, oluşumu, evrimi ve evrende bulunan gök cisimlerinin çeşitliliğini bilimsel yöntemlerle çok yönlü değerlendirir.

3

3

3

PÇ4

Gök cisimlerinin kimyasal ve fiziksel özellikleri ile konum ve şekillerini çeşitli koordinat ve ölçü sistemleriyle çok yönlü değerlendirir.

3

3

2

PÇ5

Güneş, Güneş sistemi üyeleri ile bunların yeryüzündeki etkilerini ve ötegezegen sistemlerinin özelliklerini çok yönlü açıklar.

2

2

1

PÇ6

Temel matematik, fizik ve kimya konularının kökenini açıklar.

2

1

3

PÇ7

Sayısal ve astronomik görüntülerin çeşitliliği tanımlayarak ve bu görüntülerin işlenmesini gerçekleştirir.

1

3

2

PÇ8

Verileri toplar, analiz edebilir, hata analizi yaparak teorik modeller ile sonuçları yorumlayabilir

2

3

2

PÇ9

Ortaya konan problemleri bilgisayar bilgisiyle analiz eder ve çözümü için programlar yapar.

0

3

1

PÇ10

Eleştirel düşünme, yaratıcı düşünme ve problem çözmede farklı yöntem ve teknikleri kullanır.

2

3

2

PÇ11

Orta öğretimde astronomi, fen ve teknoloji, matematik, fizik ve bilişim konularında düşüncelerini ve bilgilerini paylaşır.

0

0

0

PÇ12

Kamu ve özel sektörde bilişim alanında, bilgisayar bilgisiyle çeşitli kademelerde bilgisini paylaşır.

0

3

0

PÇ13

Topluma astronomi konularında bilgi ve düşüncelerini aktarır.

0

0

0

PÇ14

Bütün temel bilimlere genel bir bakış açısı kazandırır.

2

2

3

PÇ15

Alanındaki bilgileri takip edebilecek ve kullanabilecek düzeyde en az bir yabancı dil bilgisine sahip olur, bilimsel çalışmaları yazar, sunar ve meslektaşları ile iletişim kurarak tartışır.

1

2

2

PÇ16

Ana dilinin yapı ve işleyiş özelliklerini, dil-düşünce bağlantısı açısından yazılı ve sözlü ifade vasıtası olarak Türkçeyi doğru ve güzel kullanır.

0

0

0

PÇ17

Modern Türkiye'nin doğuşu ve gelişimini doğru bilgilerle yorumlayarak, Atatürk' ün düşünce, görüş ve ilkeleri doğrultusunda milli gaye ve ülküler doğrultusunda toplumla birleşir.

0

0

0

 


Ankara Üniversitesi, Fen Fakültesi, Astronomi ve Uzay Bilimleri Bölümü, 06100, Tandoğan - ANKARA